Home Index Site Map Up: Patent Index Navigation
Up: Patent Index
NL18500 · Sanders · "Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn" · Page 1
Home  > Prism Glass  > Patent Index  > Page 1
First: NL18500 · Sanders · "Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn" · Page 1 Last: NL18500 · Sanders · "Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn" · Drawing Prev: NL18500 · Sanders · "Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn" · Drawing Next: NL18500 · Sanders · "Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn" · Page 2 Navigation
NL18500: 1 of 3

First: 232 · Wyndus · "Glasses and Lamps for Ships, Mines, &c" · Page 1 Last: 397,371 · Deutsche Glasbau-Gesellschaft · "Improvements in Moulds for use in the Construction of Floor Slabs, Wall Panels, Pavement Lights, Windows and the like of Glass Framed in Ferroconcrete" · Drawing Prev: CH112921 · Deutsche Glasbau-Gesellschaft and Beschränkter Haftung  · "Verschalungselement zur Herstellung der Betontragrippen von durch Glaskörper gebildeten raumabschliessenden Bauteilen" · Page 1 Next: 397,371 · Deutsche Glasbau-Gesellschaft · "Improvements in Moulds for use in the Construction of Floor Slabs, Wall Panels, Pavement Lights, Windows and the like of Glass Framed in Ferroconcrete" · Page 1 Navigation
Patents: 529 of 530
Auteursrecht voorbehouden. Uitgegeven 15 Augustus 1928.
Dagteekening octrooi 16 Juni 1928.
OCTROOIRAAD
Netherlands Patent Office Seal
NEDERLAND
OCTROOI Nº. 18500
KLASSE 37 b. GROEP 2.
EMILE SANDERS, te Amsterdam.
Gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen
en van middelen ter opname van specie voorzien zijn.

Aanvrage No. 32698 Ned., ingediend 26 Februari 1926, 11 u. v.m.;
openbaar gemaakt 15 Februari 1928.

    De uitvinding betreft een gootvormig glazen wandelement, waarbij de randen omgebogen en van middelen ter opname van specie voorzien zijn. Zij heeft ten doel, aan het wandelement een zoodanige uitvoering te geven, dat de hieronder te noemen voordeelen worden verkregen:
    1e. Beter bestand te zijn tegen optredende spanningen b.v. door temperatuursinvloeden, doordat het element door zijn vorm elastisch meegeeft.
    2e. Een grooter traagheidsmoment geeft bij eenzelfde materiaalverbruik als de bekende vormen.
    3e. Gemakkelijker schoon is te houden.
    4e. Een vergrooting van het lichtdoorlatend vermogen geeft.
    Bekend zijn, in hoofdzaak vlakke glazen tegels, al of niet van randen voorzien, die tot wanden of wandgedeelten worden samengevoegd. Door temperatuursinvloeden b.v. ontstaan spanningen en wegens de geringe elasticiteit van den vorm dezer tegels in de richting van het wandvlak kunnen licht scheuren ontstaan. Bovendien is het traagheidsmoment der tegels ten opzichte van het wandvlak gering, zoodat voor het maken van wanden steungevende hulpmiddelen dikwijls noodzakelijk zijn.
    Het nadeel van de geringe elasticiteit van den vorm doet zich eveneens gevoelen bij de bekende bak- of gootvormige, glazen wandelementen met vlakke buitenzijde. Breuk treedt hierbij ter plaatse van den overgang van den bodem en de, het eigenlijk wandvlak vormende, opstaande zijkanten, herhaaldelijk op.
    Verder kent men nog de holle bouwelementen, zooals de Fauconnier-steenen, die geblazen worden en evenals de doosvormige bouwelementen bij de verwerking tot wanden een inwendige holle ruimte omsluiten. Deze kunnen inwendig niet gereinigd worden.
    De uitvinding bestaat in een gootvormig glazen wandelement, dat zich van de


Verkrijgbaar bij het Bureau voor den
Industrieelen Eigendom, te 's-Gravenhage.
Prijs per ex. f 0.60.
bestaande elementen daarin onderscheidt, dat zoowel de buiten- als de binnenzijde verloopen volgens een gebogen of een gebroken plat vlak en overal op gelijken of nagenoeg gelijken afstand van elkander verwijderd zijn, waardoor de reeds genoemde voordeelen verkregen worden.
    Ter nadere toelichting van het bovenstaande zij verwezen naar de bijgaande teekening, die een glazen wandelement volgens de uitvinding bij wijze van voorbeeld weergeeft.
    Fig. 1 is een perspectivisch aanzicht.
    Fig. 2 is deels een bovenaanzicht (links), deels een horizontale doorsnede (rechts).
    Fig. 3 geeft schematisch de formatie van een wand, samengesteld uit gootvormige glazen wandelementen volgens de uitvinding weer.
    De figuren laten de gootvormige gedaante van het glazen wandelement volgens de uitvinding duidelijk zien. Het afgebeelde wandelement bezit een licht doorlatend, gebroken vlak 1 met afrondingen op de plaats van breking. Dit vlak zou ook gebogen of meerdere malen gebroken in combinatie, zoowel in verticalen als in horizontalen zin. Het vlak 1 heeft rondom opstaande randen 2 en 3, waarbij met 2 de randen aan bovenen onderzijde van het vlak 1 zijn bedoeld en met 3 de zijranden. Deze omgebogen randen 2 en 3 vertoonen groeven 4 ter opname van specie, waarmede tusschen de een-wand-vormende elementen de noodige samenhang kan worden verkregen. Desgewenscht kan in de verticale groeven een verticale wapening worden opgenomen, terwijl de horizontale groeven dwarswapening kunnen opnemen.
    Het gebogen of gebroken voorvlak kan worden voorzien van groeven, ribben enz. ter versiering of anderszins.
    Waar in het bovenstaande sprake is van wandelementen, worden daaronder